Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

kOsh: katholiek Onderwijs stad herentals

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Patrick Heremans
coördinerend directeur sec. onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0496 12 84 80
E. patrick.heremans@kosh.be
Guy Helsen
personeelsdirecteur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Marc Peeters
financieel-logistiek directeur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0495 51 37 26
E. marc.peeters@kosh.be
Jurgen Reynders
coördinerend preventieadviseur GIDPBW
interne preventiedienst
St-Jansstraat 124a
2200 Herentals
T. 014 21 80 62
G. 0471 32 00 50
E. jurgen.reynders@kosh.be
Herman Snoeys
coördinerend directeur BaO
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 96
G. 0470 03 06 07
E. herman.snoeys@kosh.be
Secretariaat
Secundair Onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
E. info@kosh.be
Secretariaat
Basisonderwijs
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. secretariaat.bao@kosh.be

De scholengemeenschap kOsh BaO

Van bij de oprichting van onze scholengemeenschap in 2003 trachten wij te groeien naar gezamelijke waarden en uitgangspunten. Deze uitgangspunten en waarden vormen de basis van ons opvoedingsconcept en geven ons de nodige inspriratie tot uitwerking van de gezamelijke prioriteiten.

Onze christelijke identiteit.

Wij zijn een katholieke scholengemeenschap en willen pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspriratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • het unieke van ieder kind;
 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen;
 • verbondenheid en solidariteit met anderen;
 • vertrouwen in het leven (hoop);
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;
 • openheid, respect en zorg voor mens, cultuur en natuur;
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren;
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid;
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties.

Wij bieden in onze scholen gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake met een respectvolle houding voor anders- en niet-gelovigen. De zinvragen die zich aandienen en de andere leergebieden komen daar ook aan bod.

Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod.

Het unieke van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: verstandelijk (hoofd), gevoelsmatig (hart) en praktisch (handen). Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie;
 • de wereld van het muzische;
 • de wereld van cijfers en feiten;
 • de wereld van de techniek;
 • de wereld van de natuur;
 • de wereld van het samenleven;
 • de wereld van verleden en heden;
 • de wereld van het goede;
 • de wereld van zingeving.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

We werken met leerlijnen waarin het ene logische volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat kinderen leren met het oog op het leven m.a.w. dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.

"Dit is leren dat zin heeft en zin geeft."

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerende opvoedingsklimaat.

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Onze opvoeding wordt gedragen door:

 • onze gerichtheid op het unieke van ieder kind: We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.
 • De pedagogie van verbondenheid: leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, een wederzijdse verrijking.
 • de pedagogie van de hoop: we hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen. Ondanks hun grenzen en hun beperkingen willen we hen begeleiden in hun groei.
 • de pedagogie van het geduld: onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld, opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is de opvoeding onmogelijk.

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

We hebben aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkelingen anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten wij op 'bijzondere zorgvragen'. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met de betrokken ouders, CLB, scholen voor bijzonder onderwijs en gespecialiseerde centra...

Onze scholen als gemeenschap en als organisatie.

Onze scholen worden gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen (daarom streven we naar een goede communicatie en een grote betrokkenheid van de ouders bij de school);
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze opdracht;
 • de parochie en de lokale gemeenschap die mee gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.