Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

Pedagogisch project

“Wat de woestijn zo mooi maakt, is dat ze ergens een bron verbergt.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Het is als een heer die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland.
Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. (Fragment uit de Parabel van de talenten, Mat. 25, 14-30)

Talent zegt iets over het gemak waarmee leerlingen dingen leren en dingen doen. De ware betekenis van talent blijkt echter niet uit het bezit maar uit het resultaat. Iedere jongere kan wel talenten hebben, maar als hij of zij er niet goed weet mee om te gaan, leidt dit tot niets. Om resultaat te  bereiken, heb je vanuit onze visie nood aan vier essentiële bouwstenen:

  • Sterktes

Hierbij gaat het niet om de vraag of een leerling intelligent is, maar hoe hij/zij intellligent is. Waar is die leerling goed in? Wat zijn zijn/haar sterktes? …

Iedere jongere leert op zijn eigen manier en ontwikkelt de dingen die het beste bij hem of haar passen. Het besef dat dit voor iedere jongere anders ligt en de wil om hier rekening mee te houden, is voor onze school en scholengemeenschap daarom ook fundamenteel.

  • Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is de combinatie van karakter (= aangeboren) en gewoontes. Gewoontes kan je aanleren en afleren. Met andere woorden: persoonlijkheid is gedeeltelijk veranderbaar. Jongeren beschikken vaak (nog) niet over de persoonlijkheid om hun talenten te ontwikkelen (denken we maar aan eigenschappen als discipline, doorzettingsvermogen, het weerstaan aan allerlei verleidingen, …). Daar hebben we als school en scholengemeenschap een enorm belangrijke opdracht: ervoor zorgen dat onze leerlingen die gewenste persoonlijkheid kunnen ontwikkelen en zo hun talenten kunnen ontplooien en versterken.

  • Waarden

Bij een waarde gaat het om de vraag hoe leerlingen betekenis willen geven aan hun leven, wat zij belangrijk vinden en wat hen drijft. Denken we maar aan waarden als: liefde, vrijheid, vertrouwen, vriendschap, verbondenheid, verantwoordelijkheid, …

De school is bij uitstek een plaats waar deze waarden kunnen worden aangereikt en ontwikkeld.

Door samen na te denken over de keuzes die leerlingen maken en daar consequenties aan te verbinden, bouwen we geleidelijk een samenhangend, richtinggevend waardensysteem op, wat nodig zal zijn voor de ontplooiing van aanwezige talenten, nu en later.

  • Omgeving

Bij de invloed vanuit de omgeving luidt de vraag of die invloed stimulerend of beperkend is. Worden leerlingen aangemoedigd of worden ze juist beperkt in hun doen en laten?

Het spreekt voor zich dat wij vanuit onze school/scholengemeenschap alles willen doen om een stimulerende leeromgeving aan te bieden, een omgeving waarin iedere jongere uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Iedere jongere is op zijn of haar manier intelligent en de kunst voor de leerkrachten en de school is om dat te ontdekken en tot bloei te laten komen.

Wij moeten een context bieden waarbij we leerlingen de kans geven om te reflecteren op de samenleving vanuit een mensenrechtenperspectief, waarbij democratie, solidariteit, emancipatie en duurzame ontwikkeling kernbegrippen vormen.

In onze school/scholengemeenschap vormen alle leerlingen, ouders, leraars en opvoeders, leden van het opvoedend hulppersoneel, het administratief personeel en het onderhoudspersoneel, directie en Inrichtende Macht één grote leefgemeenschap, waarin ieder erkend wordt met zijn/haar sterktes en waarin ieder bereid is om zijn/haar eigen sterktes in te zetten om andermans zwaktes weg te werken. 

 

Iedereen wordt geboren met een eigen aanleg. De een zal handig zijn, de ander mondig; de een muzikaal, de ander wiskundig. En die aanleg bepaalt gedeeltelijk onze toekomstige levensweg. Maar dieper dan dit alles, niet in onze genen, maar diep in ons hart heeft God in elke mens het verlangen gelegd om goed te zijn. Dit is de diepste aanleg in elke mens: een verlangen om goed te zijn voor anderen. Het is de roeping van elke mens. Iedereen binnen kOsh moet daarom proberen om zoveel mogelijk aan deze roeping mee te werken.

“Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.”

Omdat wij ons vanuit de school/scholengemeenschap bewust zijn van onze verantwoordelijkheid bij dit hele proces vatten we hieronder onze uitgangspunten samen.

Waardering van aanwezige talenten

Iedere jongere heeft zijn of haar kwaliteiten en kan op zijn of haar manier een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Daar willen we oog voor hebben en deze jongeren stimuleren bij het ontplooien van hun sterktes. Dit terwijl ze in hun secundaire schoolomgeving zitten, maar even goed in functie van wat er nadien komt: de werkomgeving, de omgeving van een hogeschool of universiteit, … de maatschappij.

Als leerkracht, als school en scholengemeenschap voelen we het aan als onze plicht om stil te staan bij de verschillende intelligenties waarover onze leerlingen beschikken. Laat ons vooral proberen de leerlingen te benaderen in die dingen waarin ze goed zijn en hen zo stimuleren om ook de ‘verbeterpunten’ aan te pakken. We zijn ervan overtuigd dat we meer uit onze jongeren kunnen halen door hen in hun sterktes aan te spreken.

Stimulus om talenten te gebruiken

Als school/scholengemeenschap willen we er alles aan doen om onze leerlingen bewust te maken van de talenten waarover ze beschikken en om hen aan te sporen deze zoveel mogelijk te gebruiken.

We moeten leerlingen ook overtuigen om hun sterktes – ook in minder voor de hand liggende situaties – durven te gebruiken. Dat zij daarbij eens struikelen, hoort bij het proces. Leerlingen die het echt moeilijk hebben om hierin zelf hun weg te zoeken, zullen we opvangen binnen onze leerlingenbegeleiding. Daarbij hebben we oog voor:

  • De socio-emotionele begeleiding
  • De begeleiding van leerstoornissen
  • De studiebegeleiding

Op die manier leren we onze leerlingen ook om eigen verantwoordelijkheid te nemen in dat proces van talentontwikkeling en volwassenwording.

Dat talent ook werk en inzet vraagt, getuigen grote zakenmensen, sporters, …: allemaal personen met zeer uitgesproken talenten die pas ten volle tot ontwikkeling zijn gekomen na meestal jarenlange inzet en doorzettingsvermogen. Ook daar wil de school en de scholengemeenschap een stimulator zijn: we proberen een omgeving te creëren waarbij iedere leerling niet alleen bereid is het beste van zichzelf te geven maar waar die ook bereid is om dit dag in dag uit te doen. Zo zal hij/zij ook het beste in zichzelf naar boven halen.

Verbinding tussen talent en creativiteit

Uiteraard volstaat het als jongere niet om ervan uit te gaan dat je talenten je zullen doen slagen in alles wat je doet. Eerder heb je al gelezen dat er ook moed, durf, inzet, werkkracht, … nodig is. Tot slot zullen we er vanuit de school ook alles aan doen om leerlingen uit te dagen hun creativiteit te gebruiken. Dit is in onze ogen immers vaak de verbindende factor tussen wat leerlingen ‘moeten’ doen en wat leerlingen ‘willen’ doen. Vaak is het zaak om de leerling vanuit zijn eigen context creatief te laten denken en handelen bij bepaalde opdrachten en probleemsituaties.

Wij verwachten van alle participanten dat ze loyaal achter het pedagogisch project van onze school/scholengemeenschap staan en het mee (uit)dragen.

Met ons pedagogisch project sluiten wij, als katholieke school, aan bij de Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs. De volledige tekst van deze opdrachtsverklaring kan je raadplegen op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs: www.vsko.be.