Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

Ouderraad

Graag wenst de ouderraad zich even kort voorstellen en het doel van dit participatieorgaan toelichten. Een ouderraad is meer dan enkel het organiseren van festiviteiten om op die manier ons financieel steentje bij te dragen voor welbepaalde projecten van onze leerlingen.

De voornaamste taak bestaat er namelijk in om samen met de directie, leerkrachten en leerlingen mee te werken aan de verwezenlijking van een globaal opvoedingsproject zoals door het schoolbestuur (kOsh) vooropgesteld is. De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders bij de school verhogen want een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten komt de vorming en ontwikkeling van onze kinderen ten goede!

Als lid van het VCOV (overkoepelend orgaan van ouders en ouderverenigingen) proberen wij tevens continu op de hoogte te blijven van al wat leeft in de onderwijswereld om eventueel gebruik te kunnen maken van voorgestelde plannen die de school ten goede komen.

Ouders kunnen ondertussen altijd een beroep op ons doen als zij dit wenselijk achten.

Werking?

De ouderraad vergadert één keer per twee maanden tijdens het schooljaar. Naast de ouders neemt ook de directie deel aan de vergadering. Tijdens deze vergaderingen bespreken we diverse onderwerpen die de leerlingen, de ouders en de school aanbelangen. Elke ouder kan steeds bij de ouderraad terecht met zijn/haar vragen of opmerkingen via onderstaande emailadressen van de leden of ouderraadsch@kosh.be.

Interesse?

Iedere ouder met een kind op school kan lid worden. Het is onze bedoeling om tot een groep te komen die al onze leerlingen kan vertegenwoordigen.
Heeft u interesse om effectief iets bij te dragen tot een betere werking van de school van uw kind en bent u bereid om een 2-tal uurtjes te spenderen aan een tweemaandelijkse vergadering? Voelt U zich geroepen om ook deel uit te maken van de ouderraad, wil jij graag bij een toffe groep ouders horen, die naast werken ook plezier weten te maken, neem dan contact op via een bericht op smartschool - ouderraad.
Hoe meer (sch)ouders we onder dit project zetten, hoe meer kans op slagen!
 

Samenstelling

Een ouderraad is een orgaan waar ouders onderling overleggen over aspecten uit de school die hen aanbelangen. De ouders die in deze ouderraad zitten zijn verkozen door andere ouders. Elke ouder met een kind in een secundaire school kan zich voor deze ouderraad verkiesbaar stellen en is ook kiesgerechtigd.

De voornaamste rol van de ouderraad is ondersteuning bieden aan de ouders die in de schoolraad zetelen.

Leden van campus Scheppersstraat.

De mogelijke taken van de ouderraad

1 Ouders afvaardigen naar de schoolraad

 
In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en leerlingen. De deelnemers vertegenwoordigen hier hun achterban. Binnen de onderliggende raden (ouderraad, pedagogische raad, leerlingenraad) kunnen de deelnemers overleggen om tot een gemeenschappelijk en goed doordacht standpunt te komen. Dit kan dan door hun vertegenwoordigers in de schoolraad meegedeeld en verdedigd worden. De onderliggende raden bieden dus een ondersteunende rol aan de schoolraad.
 

2 Adviesbevoegdheid

 
De ouderraad heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van de schoolraad over dezelfde thema’s als waar de schoolraad bevoegdheden voor heeft ten aanzien van het schoolbestuur. Een greep uit enkele thema’s die zijn vastgelegd in het participatiedecreet:
a)      Elk ontwerp van beslissing inzake:
- het studieaanbod
- de vaststelling van het nascholingsbeleid
- het beleid inzake experimenten en projecten
- de jaarplanning van extra muros-activiteiten
- bepaalde infrastructuurwerken
- de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar
- het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school
- de stages van de leerlingen: duur en tijdstip
b)     Het opstellen of wijzigen van:
- het schoolreglement
- de lijst van de bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de regeling in verband met afwijkingen die worden toegekend
- het schoolwerkplan
- het beleidsplan of –contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
Naast deze welbepaalde thema’s kan de schoolraad het advies van de ouderraad vragen over alle aangelegenheden die ouders aanbelangen en over de algemene organisatie en werking van de school.
De ouderraad kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen, voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op ouders.
 

3 Informatierecht en –plicht

 
De ouderraad heeft recht op informatie en inzage in documenten. Het moet dan wel om informatie of documenten gaan die de ouderraad nodig heeft voor zijn werking. Uiteraard kan de ouderraad geen inzage vragen in individuele personeel- of leerlingendossiers.
Dit informatierecht moet via de vertegenwoordiging in de schoolraad gebeuren. De ouderraad kan niet rechtstreeks aan het schoolbestuur of aan de directeur informatie vragen.
 
De ouderraad is op zijn beurt verplicht informatie te geven aan de achterban. Dit betekent dat de ouderraad zijn activiteiten en standpunten moet meedelen aan alle ouders van de school.
 

4 Vier kerntaken

 
Een ouderraad vervult nog wel meer taken op school buiten een informatierecht en –plicht en een adviesbevoegdheid.
We kunnen vier kerntaken voor de ouderraad voorzien: informatie, ontmoeten, ondersteunen en adviseren.
 

a) Informeren en geïnformeerd worden

 
Wanneer we het informeren van ouders ruimer bekijken, kunnen we het ook tot een taak van de ouderraad rekenen om ouders te informeren over allerhande thema’s van opvoedkundige aard. We duiden dan op bijvoorbeeld infoavonden met deskundige sprekers.
De ouderraad heeft via de schoolraad recht op informatie van de school ten behoeve haar werking. In de dagelijkse werking verneemt de ouderwerking uiteraard ook heel wat informatie van andere ouders: ouders praten aan de schoolpoort of tijdens een oudercontact of rapportafhaling. Vaak zal er afgewogen moeten worden of een gesignaleerd probleem belangrijk is voor alle ouders en dus op de ouderraad ter sprake kan komen, of dat her eerder om een individueel of alleenstaand probleem gaat. Is dit laatste het geval, dan meldt de voorzitter van de ouderraad het best discreet aan de directie.
 

b) Ontmoeten

 
Een ouderwerking kan regelmatig activiteiten organiseren waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Deze activiteiten zijn uitermate belangrijk omdat ze de eerste stap zijn in het betrekken van ouders bij de school. Pas als ouders elkaar ontmoeten en kennen, kunnen ze evolueren naar het participeren in het schoolgebeuren. De ouderraad kan tijdens informele momenten heel goed horen wat de verwachtingen van de ouders zijn.
 

c) Ondersteunen

 
Ouders ondersteunen de school door mee te helpen aan allerhande zaken waar de school de hulp van ouders voor nodig heeft. Allerhande ‘hand- en spandiensten’ worden hieronder gerekend. Ondersteunen kan ook verder gaan dan het aanreiken van helpende handen. De ouderwerking kan initiatieven nemen die winst opleveren en op die manier de school financieel ondersteunen.
 

d) Adviseren en meedenken

 
Deze taak zien we geformaliseerd in de adviesbevoegdheid van de ouderraad ten aanzien van de schoolraad. De ouderraad kan de schoolraad advies verstrekken over een aantal thema’s, maar er zijn nog meer mogelijkheden voor de ouderraad om mee na te denken over dingen die voor ouders belangrijk zijn. Zo kunnen er werkgroepen opgericht worden waar ouders én leerkrachten samen voorstellen uitwerken over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.