Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

kOsh: katholiek Onderwijs stad herentals

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Patrick Heremans
coördinerend directeur sec. onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0496 12 84 80
E. patrick.heremans@kosh.be
Guy Helsen
personeelsdirecteur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Marc Peeters
financieel-logistiek directeur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0495 51 37 26
E. marc.peeters@kosh.be
Jurgen Reynders
coördinerend preventieadviseur GIDPBW
interne preventiedienst
St-Jansstraat 124a
2200 Herentals
T. 014 21 80 62
G. 0471 32 00 50
E. jurgen.reynders@kosh.be
Herman Snoeys
coördinerend directeur BaO
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 96
G. 0470 03 06 07
E. herman.snoeys@kosh.be
Secretariaat
Secundair Onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
E. info@kosh.be
Secretariaat
Basisonderwijs
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. secretariaat.bao@kosh.be

GIDPWB

Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Omdat voor het schoolbestuur, directeurs en al de personeelsleden van kOsh de veiligheid van onze leerlingen een topprioriteit is, doen alle scholen binnen kOsh een beroep op de expertise van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor de organisatie van hun Welzijnsbeleid. Deze dienst wordt meestal GIDPBW genoemd.
 
De voornaamste doelstellingen die vooropgesteld werden bij de oprichting van deze dienst op 4 januari 2005 – en erkenning bij Koninklijk besluit 15.05.2006) zijn een verhoogde efficiëntie van de organisatie van het Welzijnsbeleid en een verhoogde expertise van de 7 Welzijnsdomeinen. Sinds 1 januari 2014 is in deze dienst tevens een extra specialisatie ondergebracht, met name milieubeheer.
 
Door zich aan te sluiten bij deze GIDPBW  beschikken de verschillende scholen niet langer over de “traditionele” eigen interne preventiediensten met bijhorende preventieadviseur. Deze preventieadviseurs werden preventieadviseurs/preventiemedewerkers van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voordeel van deze werkwijze is dat ze allen werkzaam kunnen zijn binnen de diverse scholen. Hierdoor is er ruimte voor de preventieadviseurs/preventiemedewerkers om zich verder te ontwikkelen onder een grotere structuur, en om zich één of meerdere specialisaties toe te eigenen. Alle scholen binnen kOsh hebben door deze werkwijze een gelijklopende visie en opdracht die werd uitgedacht door de GIDPBW in samenwerking met de verschillende betrokken actoren.

De GIDPBW adviseert het schoolbestuur en de verschillende directies van de scholen aangaande volgende 7 Welzijnsdomeinen:

 • VEILIGHEID OP HET WERK:
Veiligheid op het werk/school omvat alle maatregelen die zorgen dat ongevallen voorkomen worden. Hierbij geven we dus aandacht aan de risico’s die bij de praktijkopdrachten en lessen horen of eruit voorkomen. Deze gaan we op hun beurt proberen uit te sluiten, beperken, of onder controle proberen te houden.
Hierdoor streven we naar een daling van:
 • Praktijk en lessen gerelateerde ongevallen,
 • Het aantal letsels en ziekten die verband houden met de uitoefening van praktijk en lessen
 • De materiële schade beperken aan machines, gebouwen, enz….
 
 • GEZONDHEID OP HET WERK
Gezondheid op het werk/school heeft als doel de wisselwerking tussen personeelsleden, leerlingen en werk te optimaliseren.
 
 • ERGONOMIE
Ergonomie heeft als doel het werk aan te passen aan de mens. Dit gaat natuurlijk verder door de werkhouding van onze personeelsleden, leerlingen in klassen en praktijklokalen maximaal aan te passen aan de individuele leerling. 
 
 • ARBEIDSHYGIËNE
Dit domein heeft als doel om alle biologische, fysische en chemische factoren die mogelijks een belasting vormen voor de personeelsleden en leerlingen te inventariseren en te identificeren. Aan de hand van dit proces zoeken we samen naar betere/gezondere alternatieven die man kan gebruiken tijdens de praktijkopdrachten en de lessen.
 
 • PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
De werk en schoolomgeving kunnen een positieve maar tevens negatieve invloed hebben op het welzijn van onze personeelsleden en leerlingen. Het werk op school kan mogelijkheden bieden tot ontplooiing van competenties en tot het leggen van sociale contacten. Toch kan een werkomgeving/school belastend zijn voor de personeelsleden en leerlingen als zij niet tegemoet kunnen komen aan de eisen die worden gesteld. De gezondheid van de personeelsleden en leerlingen kan hieronder lijden en evolueren tot stress, frustraties, conflicten, en ander ongewenst gedrag. Samen met de experten van externe partners (Provikmo, CLB…) trachten we er constant voor te zorgen dat onze personeelsleden en leerlingen zich goed voelen.
 
 • VERFRAAIING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN
Dit domein handelt over de invloed van verschillende factoren die inspelen op de werkplaats/schoolomgeving. Op het eerste gezicht lijken dit vaak zeer normale factoren die desondanks toch een grote invloed hebben op het prestatieniveau, welbevinden van de personeelsleden en leerlingen. We denken dan vooral aan:
 • Temperatuur
 • Licht
 • Aanvoer van verse lucht
 • Kleuren
 •  …..

 

 • MAATREGELEN INZAKE LEEFMILIEU
In tegenstelling wat de titel doet vermoeden handelt dit domein over de invloed van alle voorgaande domeinen met al hun aspecten op de algemene organisatie en structuur van de scholengemeenschap of school.
 

De GIDPBW adviseert daarenboven het schoolbestuur en de verschillende directies van de scholen tevens voor het milieubeheer dit extra domein heeft als voornaamste doelstelling:

 • BEPERKEN VAN AFVAL
 Dit kan gebeuren door preventieve campagnes en selectieve inzameling van de verschillende fracties.
 
 • MILIEUVERGUNNINGEN
De milieuvergunningsaanvragen opstellen en actueel houden.
 
 • WAKEN OVER DE TOEPASSING VAN DE MILIEUWETGEVING
Adviseren van de directeurs en schoolbestuur aangaande de toepassing van de milieuwetgeving, hierover rapporteren binnen de scholengemeenschap en naar verschillende overheden en hun departementen.