Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

kOsh: katholiek Onderwijs stad herentals

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Patrick Heremans
coördinerend directeur sec. onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0496 12 84 80
E. patrick.heremans@kosh.be
Guy Helsen
personeelsdirecteur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Marc Peeters
financieel-logistiek directeur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0495 51 37 26
E. marc.peeters@kosh.be
Jurgen Reynders
coördinerend preventieadviseur GIDPBW
interne preventiedienst
St-Jansstraat 124a
2200 Herentals
T. 014 21 80 62
G. 0471 32 00 50
E. jurgen.reynders@kosh.be
Herman Snoeys
coördinerend directeur BaO
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 96
G. 0470 03 06 07
E. herman.snoeys@kosh.be
Secretariaat
Secundair Onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
E. info@kosh.be
Secretariaat
Basisonderwijs
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. secretariaat.bao@kosh.be

Opdracht schoolbestuur

Vzw kOsh is aangesloten bij het net van het Vlaams Katholiek Onderwijs. Het schoolbestuur sluit zich aan bij de basisprincipes die het VKO als volgt omschrijft: “Het bestuur van een katholieke onderwijsinstelling is de vereniging die het beleid van het onderwijs, de opvoeding en de vorming bepaalt in overeenstemming met de Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, de uitvoering ervan opvolgt en er zich verantwoordelijk voor stelt.”

Uiteraard blijven de ouders in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. School en gezin vullen elkaar aan. Het aandeel van de school bestaat in de vorming en de begeleiding van de kinderen. In samenwerking met het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap kan op deze manier een eigen opvoedingsproject gestalte krijgen.

Het is vanuit deze visie dat het schoolbestuur een strategisch beleid voert om de inzichten, uitgeschreven in het opvoedingsproject, te vertalen en er de nodige middelen en het nodige personeel voor voorziet. Het schoolbestuur werkt binnen de decretale voorschriften, uitgevaardigd door de bevoegde overheden. Naast de Vlaamse decreten inzake onderwijs dient eveneens rekening te worden gehouden met talloze wetgevende verplichtingen allerhande. De samenstelling van een schoolbestuur vraagt aldus een variatie aan deskundigheden, expertise en ervaring.

De beslissingen van het schoolbestuur worden het best in consensus genomen, in nauwe samenspraak met de aangestelde directeurs. Bij gebrek aan consensus wordt bij meerderheid beslist, op de wijze zoals bepaald in de wetgeving en de statuten van de vereniging.

Het beleidsvoorbereidend werk wordt in vzw kOsh geleverd door specifieke beleidscellen, samengesteld uit bestuurders, directeurs en/of medewerkers met specifieke opdrachten. Zo zijn werkzaam:

• Pedagogische beleidscel SecO
• Beleidscel BaO
• Beleidscel Veiligheid en Milieu
• Beleidscel Infrastructuur en Investeringen
• Financiële beleidscel • beleidscel Personeelszaken

Op deze wijze is er aandacht zowel voor de pedagogische kernopdrachten als voor het voorwaardescheppend en omkaderingsbeleid in alle scholen van onze beide scholengemeenschappen (secundair onderwijs en basisonderwijs).

Het schoolbestuur beoogt evenwichtige relaties uit te bouwen met directies en personeel, zodat participatief en in verbondenheid naar de beste resultaten kan worden gewerkt, in respect voor eenieders bevoegdheden.