Ga naar inhoud

Sint-Jozefscollege

Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00 - F. 014 25 45 04
E. collegestraat@kosh.be

N/B

Campus Collegestraat: Focuspunten

ASO in scholengemeenschap Kosh

Algemeen secundair onderwijs betekent dat in het onderwijsleerproces alle cultuurcomponenten (levensbeschouwelijk, exact-wetenschappelijk, menswetenschappelijk, muzisch, lichamelijk-motorisch, technisch-technologisch, verbaal-literair) aan bod komen. Al naargelang van de gekozen studierichting zullen onze leerlingen diep doordringen in een bepaald studiedomein. Doel is om ze goed voor te bereiden op hoger onderwijs.

Het leerlingenprofiel hangt hiermee samen: hij/zij is bereid om grondig in te gaan op de uitdieping van de aangeboden leerstof vanuit een brede intellectuele en culturele nieuwsgierigheid.


Het aso-project is gebaseerd op het algemene opvoedingsproject van de scholengemeenschap kOsh. Het christelijk verhaal is daarbij inspiratiebron en de leerling staat centraal. De school streeft een grondige persoonlijkheidsvorming na, waarbij ze de leerlingen in hun eigenheid respecteert. Ze begeleidt hen op een professionele manier in hun groei naar zelfstandigheid en in het opnemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en voor de samenleving.

Voor het aso is actief leren een belangrijk gegeven. We stimuleren en helpen onze leerlingen om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Voortdurende aandacht voor kwaliteitsvol werken, zowel wat resultaten als processen betreft, staat voorop.

Onze school wil een venster op de wereld zijn. Leren en onderwijzen gaan uit van een grote openheid voor de omgeving, met aandacht voor ontwikkelingen op wetenschappelijk, maatschappelijk en ecologisch vlak.
 
Binnen dit kader willen we volgende zaken extra aandacht geven:

Talentontwikkeling

We geloven in een aanpak waarbij leerlingen leren kijken naar zichzelf en anderen door de bril van wat ze goed kunnen en graag doen op school.
De relatie met medeleerlingen en leerkrachten/opvoeders staat hierbij centraal: het is door anderen dat je je eigen talenten op het spoor kan komen. Het samen leren in diverse en wisselende contexten biedt garanties om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
We willen op school een omgeving creëren waarin leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces. Ze krijgen op een natuurlijke wijze een zicht op hun ware talenten en hoe ze die verder kunnen ontplooien.
Zo kunnen onze leerlingen met voldoende talentbewustzijn, positieve energie, een grotere veerkracht en een duurzaam zelfvertrouwen naar het hoger onderwijs.

Leren leren

We willen een lans breken voor leren leren omdat een belangrijke doelstelling van het aso erin bestaat de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs.
Om onze leerlingen klaar te stomen is het noodzakelijk dat ze naast kennis ook leervaardigheden, aanpassingsvermogen en zelfredzaamheid ontwikkelen. In het hoger onderwijs moeten studenten immers op eigen benen kunnen staan. Ze moeten leren omgaan met grote leerstofgehelen, een flink tempo en een behoorlijke moeilijkheidsgraad.
Daarom leren we hen planmatig werken. We begeleiden hen in hun talent- en competentieontwikkeling en leggen geleidelijk meer nadruk op leren in groep. Leerlingen leren immers veel van elkaar en samenwerken bevordert meteen het individueel leerrendement.
Leren begint en eindigt niet op school. Levenslang leren is de boodschap. Hiervan intrinsiek overtuigd zijn levert het beste resultaat.
De school blijft een belangrijke speler in het leerproces. Bijgevolg is het evident dat onze leerlingen op een kritische manier leren gebruik maken van de nieuwe media en technologie. Zo draagt de school bij tot de persoonlijke en professionele ontplooiing van de jongeren.

Venster op de wereld

We willen met onze twee voeten in de realiteit staan. Daarom zijn we een school die inspeelt op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en innovaties. Enerzijds hebben we oog voor alles wat er rondom ons gebeurt en verandert. Anderzijds gaan we voortdurend na hoe we deze ontwikkelingen en vernieuwingen een plaats kunnen geven binnen het kader van de bestaande leerplandoelstellingen.


TSO (Handel-Toerisme) in scholengemeenschap Kosh

Het domein handel/toerisme als onderdeel van het tso-bso-aanbod van kOsh brengt actueel en kwaliteitsvol onderwijs vanuit een ethisch bewustzijn. De contacten en de samenwerking met de bedrijfswereld en de werking met de informatie- en communicatietechnologie garanderen het realiteitsgebonden en praktisch karakter van dit onderwijs.
 
Ons project brengt leerlingen de talige vaardigheden, de ondernemerscapaciteiten, de bedrijfseconomische kennis en de informaticacompetenties bij om hen toe te laten hogere studies aan te vatten of hun taak in de maatschappij op te nemen. We zorgen voor onderwijs dat inspeelt op de maatschappelijke vernieuwingen en noden.
 
Dit alles gebeurt dankzij grote inspanningen van het korps dat permanent uitgedaagd wordt om vanuit de eigen vorming en achtergrond, via nascholing permanent de veranderingen te verzoenen met de eigen realiteit en ze te vertalen naar de wereld van de jongeren.
 
Wij willen meer dan louter kennis overdragen en het verstand van de jongeren vormen. 
Eerlijkheid, trouw aan het gegeven woord en consequent gedrag vormen de basis voor groei als individu en lid van een groep. Ze zorgen voor wederzijds vertrouwen dat onontbeerlijk is in een organisatie. 
We werken ook dagelijks aan attitudevorming: stiptheid, nauwkeurigheid, kwaliteitszorg zijn troeven op de latere arbeidsmarkt.
 
Binnen dit kader willen wij volgende zaken extra benadrukken:

Taal op maat van de toepassing

We geloven in een taalonderwijs dat volledige aansluiting vindt bij de context van de studierichting. Naast de opgelegde te verwerven competenties willen wij met onze talen ook de praktijk instappen. Leerlingen leren om commerciële en zakelijke telefoongesprekken te voeren, leren om mensen te begeleiden, leren om op een correcte en beleefde manier anderen te woord te staan, leren om hun mails en andere geschreven boodschappen aan te passen aan de ontvanger, leren het juiste vakjargon te gebruiken, …
Leerlingen zien zo de taal die ze aanleren als het hulpmiddel bij uitstek voor de praktijk die ze zullen ervaren.

Updating ICT

Binnen het domein handel/toerisme is ICT nooit ver weg. Daarom zien wij het ook als een absolute noodzaak om veel in te zetten op ICT-middelen en –toepassingen. We vinden het voor onze leerlingen en leerkrachten belangrijk dat zij kunnen werken met geüpdatete softwarepakketten om zo alsmaar meer inzicht te krijgen in de ICT-mogelijkheden van vandaag. Het mag daarbij geen vernieuwing om de vernieuwing zijn, maar wel een doordacht invoeren van ICT waar dit de brug kan slaan tussen de vakinhoud en de praktijk daarrond.
Zo kunnen onze leerlingen met de juiste bagage een stap in het hoger onderwijs zetten en later in het beroepsleven. 

Dichtbij het bedrijfsleven

We vinden het niet alleen belangrijk dat onze leerlingen op school de verschillende vakinhouden komen uitdiepen en in een gesimuleerde praktijkomgeving brengen, maar even goed dat leerlingen in een bedrijf, in een kantoor, … zelf kunnen ervaren hoe ze hun verworven competenties daar kunnen inzetten.
We moeten daarom in overleg en in samenwerking met de bedrijfswereld durven kiezen voor stages, projecten, …  Leerlingen die zelf de transfer maken van wat ze in school geleerd en geoefend hebben naar wat ze er ‘op het veld’ mee aankunnen, zijn leerlingen die de wereld buiten de school alsmaar beter zullen ‘lezen’.