Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

Focuspunten

kOsh campus Scheppersstraat, een school waar hoofd, handen en hart centraal staan bij de vorming van jongeren opdat ze een weg kunnen vinden in onze maatschappij.


Studiegebied Wetenschap, Techniek, Tuinbouw

  School voor Wetenschap en Techniek / School voor Wetenschap en Tuinbouw

               

 • Daag jezelf uit om de wereld van wetenschap, techniek, en natuur te ontdekken en er zelf vorm aan te geven.
 • Ontwikkel je talenten en bouw zo aan een mooie toekomst op de arbeidsmarkt; hetzij na hogere studies of onmiddellijk na het secundair onderwijs.
 • Groei naar een gemotiveerde, kwalitatief sterke vakmens.
 • Proef de fierheid en tevredenheid over wat je handen creëren.
 • Grijp de vele kansen die we je graag aanbieden: je kan alleen groeien met vallen en opstaan.
 • Omarm het leven in al zijn aspecten, bouw aan jezelf als mens in de samenleving. Groet de wereld om je heen.
 • Blijf jezelf en draag onze waarden respect en verdraagzaamheid, elke dag in de open, warme sfeer uit.

Scheppers: denken, doen en durven leven. 't Is er werken geblazen!
Kom, ontdek en ontwikkel je talenten. Wij zorgen voor elkaar!


Studiegebied personenzorg

In het studiegebied  personenzorg is actief leren een belangrijk gegeven.  We stimuleren en helpen onze leerlingen om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen groei- en leerproces. Voortdurende aandacht voor kwaliteitsvol werken in de diverse settings, zowel wat proces als product betreft, staat voorop.

In onze school gaan leren en onderwijzen uit van een grote openheid voor de omgeving, met aandacht voor ontwikkelingen op het vlak van wetenschap, welzijn en zorg.

We willen een (t)huis zijn voor elke mens.  Daarom vertrekken we van het uniek zijn van iedere mens. Binnen dit kader leggen we volgende klemtoon: met al je passies, talenten en kwaliteiten nemen we je zoals je bent of beter nog, diegene die je wilt worden. 

Passie voor zorg 

We geloven in een aanpak waarbij leerlingen leren kijken naar zichzelf en naar de noden van anderen.  De relatie met medeleerlingen, leerkrachten, dienstverleners en zorgvragers staat hierbij centraal.  Het samen leren in diverse en wisselende settings biedt garanties om deze passie voor zorg verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Passie voor wel - zijn

We willen op school een omgeving creëren waarin leerlingen betrokken worden bij hun eigen groei- en leerproces en waarin ze zich goed voelen.  We streven ernaar dat ze groeien in hun eigen welzijn.  Onze leerlingen leren vanuit hun passie met positieve energie, een grote veerkracht en een duurzaam zelfvertrouwen een groter comfort en wel - zijn te geven aan anderen. 

Passie voor wetenschappen 

Wij willen onze leerlingen laten kennismaken met de recente inzichten in de humane, exacte en sociale wetenschappen. 

De mens als “holistisch” wezen

Hierbij willen we als school vooral inspelen op de mens als één geheel:  we accentueren het geloof in de samenhang van fysieke, psychische, sociale en existentiële aspecten van het mens-zijn.

Als school willen we inspelen op de voortdurende veranderingen in de gezondheidswetenschappen en bekijken we hoe we deze een plaats geven in de bestaande leerplandoelstellingen. 

De passie voor gezonde relaties als holistisch mens (voel je goed in je vel) is een basispijler in het studiegebied personenzorg.

Om onze leerlingen toekomstgericht klaar te stomen is het noodzakelijk dat ze een positief, realistisch zelfbeeld ontwikkelen.  De nodige basiscompetenties gecombineerd  met aanpassingsvermogen en zelfredzaamheid zijn hierbij essentieel.  Communicatieve en sociale vaardigheden zijn noodzakelijk om een goede teamspeler te zijn.  Je passie om iedereen een kans te geven zich goed te voelen in een team zal in je latere loopbaan een belangrijke rol spelen.


Studiegebied lichaamsverzorging

Het studiegebied lichaamsverzorging tracht in het onderwijsleerproces verschillende cultuurcomponenten (artistiek, creatief, muzisch,  levensbeschouwelijk, exact-wetenschappelijk, motorisch, menswetenschappelijk, praktisch, communicatief, technisch-technologisch) aan bod te laten komen. Al naargelang de gekozen studierichting zullen onze leerlingen in meer of mindere mate met al deze componenten kennismaken. Het vormingsproces binnen het studiegebied lichaamsverzorging spitst zich toe op drie componenten: een algemeen vormende, een praktische en een persoonlijkheidsvormende component. Ons doel is om ze voor te bereiden op het beroepsleven. Naargelang de gekozen studierichting willen we de leerlingen ook voorbereiden op de overstap naar specifiek vervolgonderwijs. We schenken vooral aandacht aan de groei naar professionaliteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Het studiegebied lichaamsverzorging is gebaseerd op het algemene opvoedingsproject van de scholengemeenschap kOsh. Het christelijk verhaal is daarbij een inspiratiebron en de leerling staat centraal. De school streeft een grondige persoonlijkheidsvorming na, waarbij ze de leerlingen in hun eigenheid respecteert.

In het studiegebied lichaamsverzorging is actief leren een basisgegeven. De leerling krijgt opdrachten aangeboden waarbij zelfsturend leren een meerwaarde biedt. Via o.a. onderzoeksvragen, coöperatieve leerstrategieën… laten we de leerling medeschepper zijn van doordachte, creatieve en praktische realisaties. Zo dragen we bij tot vindingrijkheid, werkijver, betrokkenheid en kritische zelfevaluatie. In de sector wordt veel gewerkt in teamverband. Daarom is het belangrijk dat de leerling de communicatieregels leert respecteren. Verschillende taken worden dan ook in groep uitgewerkt onder de vorm van een project waarbij men de basisprincipes van teamwork aanleert. Zowel bij groepsopdrachten als bij zelfstandige opdrachten zal iedere leerling zijn verantwoordelijkheid leren opnemen.

De leerling zoekt voortdurend naar verbetering van zijn technieken en werkorganisatie. Ondermeer door het inschakelen van nieuwe technologieën. Alles weten is niet meer mogelijk. Weten hoe je dingen moet vinden is alsmaar noodzakelijker. De sector vraagt naar ‘zelflerende’ en ‘zelfsturende’ werkkrachten.

Binnen het hierboven geschetste kader willen we het accent leggen op drie focussen en dus volgende zaken voldoende aandacht geven:

PASSIE VOOR COMPETENT HANDELEN

Om handelend op te treden in een bepaalde situatie, om een taak tot een goed einde te brengen… moeten onze leerlingen beschikken over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes.

Kennis, vaardigheden en attitudes behoren tot de bagage van onze leerlingen om deskundig op te treden. Ze blijven geen ‘schoolse’ verworvenheden, maar worden in de persoonlijkheid van de leerling geïntegreerd. Er ontstaat inzicht en deskundigheid in een aantal situaties, taken, problemen … waardoor een leerling beter gewapend is om gelijkaardige situaties in de toekomst adequaat aan te pakken.

Wij verplichten de leerlingen om kritisch na te denken over de kennis, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn om de gewenste competentie te verwerven. Over de schooljaren heen zorgen wij voor een groei in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De autonomie van onze leerlingen stijgt.

PASSIE VOOR ESTHETIEK EN STYLING

Steeds meer mannen en vrouwen zijn bezig met uiterlijke schoonheid of met onthaasten. Deskundig uitgevoerde zorgen in een schoonheidsinstituut of kapsalon beantwoorden perfect aan deze groeiende tendens.

Deze zorgen kunnen alleen maar deskundig gegeven worden nadat men een ernstige en degelijke opleiding heeft gevolgd.

Anderen er goed laten uitzien en zelf een goede lichaamsverzorging in acht nemen zijn belangrijk in dit studiegebied.

Kleuren, stijlen, producten, technieken,… veranderen zienderogen. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen met een juiste bril bij te leren kijken naar de wereld van de lichaamsverzorging. De leerlingen werken op maat van de klant. Oog hebben voor nieuwe trends, kritisch omgaan met reclame en specifieke informatie, de nodige creativiteit aan de dag leggen… zijn nodig om een juist advies te geven.           

PASSIE VOOR DE MENS

De drang om te leren en te groeien is eigen aan de mens. Hiervoor moet de leerling:

 • geloven in zijn eigen kunnen
 • zijn eigen leven mee in handen nemen
 • keuzes maken en verantwoordelijkheid opnemen

De leerlingen moeten leven in verbondenheid met zichzelf en anderen:

 • Leerlingen moeten leren omgaan met stress, negatieve gevoelens, tegenslag, succes… Het    bewaken van een positief zelfbeeld is hierbij van belang. Doorzettingsvermogen, het willen behalen van een resultaat en de juiste keuzes maken zijn hierbij niet weg te denken. 
 • Binnen de sector lichaamsverzorging zijn het gebruik van de juiste omgangsvormen, luisteren naar anderen, respect en empathie zeer belangrijk. Ongeacht afkomst, leeftijd cultuur en opvattingen.