Modernisering 2021-2022

Home / Modernisering 2021-2022

De modernisering is op 1/9/2019 gestart in het eerste jaar.

Op 1/9/2021 start ze in het derde jaar en op 1/9/2023 in het vijfde jaar.

Vanaf het schooljaar 2025-2026 zullen alle leerlingen dus met de nieuwe leerplannen aan de slag zijn.

In de eerste plaats betekent het dat er voor alle vakken nieuwe leerplannen komen. Dat betekent nieuwe doelen die moeten worden gerealiseerd, nieuwe methodieken, …

Voor kOsh betekent dit ook dat we ons helemaal in domeinen zullen organiseren in onze 2de/3de graad.

 • Economie & Organisatie
 • Kunst & Creatie
 • Land- & Tuinbouw
 • Maatschappij & Welzijn
 • STEM
 • Taal & Cultuur

Een ander woord voor een domein zou kunnen zijn: een studiegebied, een interessegebied. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende richtingen die tot eenzelfde interesseveld horen.

Een finaliteit geeft aan waarop de richting voorbereidt. We onderscheiden 3 finaliteiten in elk domein:

 • Doorstroomfinaliteit: bereidt de leerlingen voor op hoger onderwijs (universiteit + hogeschool).
 • Dubbele finaliteit: bereidt de leerlingen voor op hoger onderwijs (hogeschool) en op de arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmarktfinaliteit: bereidt de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Elke richting behoort sowieso tot een van deze finaliteiten en tot een domein.

In theorie zou dat kunnen, maar kOsh heeft ervoor gekozen om elke richting slechts eenmaal te plaatsen.

 

Vooreerst: waar we eender welke richting ook zouden geplaatst hebben, het leerplan van die richting is steeds hetzelfde. De inhoud van wat de leerlingen moeten verwerken, is steeds dezelfde.

Concreet hebben we Latijn en Grieks-Latijn in de tweede graad in het domein STEM geplaatst omwille van twee belangrijke redenen:

 • We zien dat de meeste leerlingen vanuit deze richtingen in de tweede graad doorstromen naar een wiskundig, wetenschappelijke richting in de derde graad. Dat blijkt uit onze data-analyse. Verder zien we ook dat de leerlingen vanuit die richtingen doorstromen naar het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool) en daar in veruit de meeste gevallen kiezen voor een wiskundig-wetenschappelijke studie. Het is dus duidelijk dat veruit de meeste leerlingen uit deze richtingen zich beter zullen thuis voelen in een STEM-omgeving.
 • Het leerplan wiskunde: de leerplandoelen die moeten bereikt worden voor wiskunde zijn van hetzelfde niveau als voor de andere STEM-richtingen.

Uit de analyse van onze cijfers blijkt dat leerlingen bij een heroriëntering heel vaak binnen hetzelfde studiegebied, domein blijven. Meestal zal het dus zo zijn dat leerlingen zich binnen eenzelfde domein blijven begeven bij verandering van richting.

Maar het is zeker ook mogelijk om naar een ander domein te gaan als dat de wens en het advies is.

De overheid heeft in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs in totaal 8 domeinen uitgezet. Deze 8 zijn:

 • Economie & Organisatie
 • Horeca & Voeding
 • Kunst & Creatie
 • Land- & Tuinbouw
 • Maatschappij & Welzijn
 • Sport
 • STEM
 • Taal & Cultuur

Afhankelijk van de richtingen die in een school al aanwezig waren voor de modernisering kan de ene school meer of minder richtingen en domeinen aanbieden dan een andere.

Omdat kOsh altijd een rijk aanbod heeft gehad, zijn wij ook nu in staat om 6 volledige domeinen aan te bieden. Met ‘volledig’ bedoelen we dan domeinen waarbij in elke finaliteit er minstens één richting kan worden aangeboden.

De twee enige domeinen die kOsh niet kan aanbieden, zijn: Sport en Horeca & Voeding.

Binnen de terminologie die de overheid gebruikt in het kader van de modernisering zien we in de marge nog aso, tso, kso en bso opduiken in de tweede en derde graad, maar eigenlijk gaat de voorkeur naar het werken met de finaliteiten.

Daar kiest kOsh ook voor. Voortaan spreken wij daarom over de richtingen die behoren tot de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit.

In de eerste graad wordt al langer gesproken over 1A en 1B enerzijds en over 2A en 2B anderzijds.

Neen. De pedagogische werking zal binnen de tweede – derde graad overal dezelfde zijn. Voortaan spreken we alleen nog over kOsh 1 (voor de eerste graad) en kOsh 23 (voor de tweede en derde graad).

Net zoals kOsh 1 kunnen we ook kOsh 23 vanaf 1/9/2021 als één school, als één pedagogische entiteit bekijken. De directeurs en coördinatoren die aan kOsh 23 verbonden zijn, zullen ook heel veel overleg met mekaar hebben over het geheel van de tweede/derde graad.

Sowieso zullen ook alle klasoverstijgende initiatieven voor kOsh 23 binnen het geheel worden bekeken. Denken we maar aan: de 100-dagenviering, buitenlandse reizen, …

De beslissing hangt samen met de timing van de introductie van de modernisering in de 2de/3de graad. Het is de domeinstructuur die de overheid uitgewerkt heeft die wij vanaf volgend schooljaar in 2de/3de graad in de praktijk gaan brengen. Zelf zijn wij vanuit kOsh ook overtuigd van deze visie.

Eerst en vooral geven we mee dat dit een proces is binnen kOsh dat heel wat jaren geleden is opgestart. Waar mogelijk hebben we stelselmatig leerlingen binnen domeinen bijeengebracht ook al gaven we (de overheid) dat toen nog niet diezelfde benaming. Maar als we naar de foto van vandaag kijken, dan merken we dat de domeinen Economie & Organisatie, Taal & Cultuur en Kunst & Creatie al helemaal samenzitten. Voor die drie domeinen verandert er dus helemaal niets.

Binnen de drie andere domeinen zijn er voor een aantal leerlingengroepen wel bewegingen naar andere gebouwen op kOsh 23.

Zoals al aangegeven zal samen met de pedagogische modernisering er ook een organisatorische modernisering plaatsvinden die helemaal in de lijn ligt van de manier van werken in kOsh 1. Wij zullen vanaf volgend schooljaar kOsh 23 als één pedagogisch geheel beschouwen, alles samen als één school dus. We zullen met z’n allen dus moeten leren om afstand te nemen van de huidige twee ‘scholen’. Vandaar ook onze keuze om voortaan enkel nog te spreken over kOsh 1 en kOsh 23.

In welk gebouw leerlingen bepaalde lessen zullen volgen, zal hen niet verhinderen om op andere momenten contacten met elkaar te hebben. Organisatorisch zullen we dit uiteraard de komende weken en maanden nog verder bekijken en op poten zetten. We plannen de komende weken ook nog infosessies voor onze leerlingen. De suggesties die daar nog zullen uitkomen, zullen wij meenemen in onze oefening, maar wel altijd binnen het kader dat we nu hebben bepaald en uitgezet.

Nee, dat kon absoluut niet omwille van volgende redenen:

 • Bij het fysiek samenbrengen van domeinen ben je afhankelijk van een aantal vaste lokalen die niet zo maar ‘verplaatsbaar zijn’.
 • Ook op basis van leerlingenaantallen per domein bleek het niet haalbaar te zijn om de domeinen anders te koppelen. De gebouwen aan de Molenvest, Gildelaan en Collegestraat kunnen een pak minder leerlingen plaatsen dan de gebouwen aan de Sint-Jansstraat en de Scheppersstraat.
 • Bovendien starten er na de zomer in de Collegestraat ingrijpende verbouwingswerken waardoor de capaciteit van die gebouwen hoe dan ook verminderd wordt.
 • De lokalen die zich aan de overkant van de Collegestraat bevinden (Collegestraat 37) kunnen nog slechts één of twee jaar gebruikt worden door kOsh.

Ja, dat kan, behalve voor de klassieke talen. Uiteraard wordt het minder evident naarmate de leerling opschuift in zijn/haar studieloopbaan.

We merken echter dat heroriënteringen veruit het vaakst voorkomen binnen hetzelfde domein. Meestal zal het daarom gaan om leerlingen die van de ene finaliteit naar de andere verhuizen binnen hetzelfde domein. Aangezien al die richtingen van eenzelfde domein vanaf schooljaar 2021-2022 in mekaars buurt zullen zitten, zullen die overgangen ook heel wat vlotter kunnen lopen.

Zoals eerder aangegeven zullen we de komende weken en maanden nog volop moeten nadenken over de precieze manier van organiseren. Wat wel vastligt, is het kader waarbinnen we zullen werken, maar door het geheel van kOsh 23 als één school te bekijken, zijn er wat dat betreft heel wat meer mogelijkheden om aan een aantal wensen tegemoet te komen.

De lessentabellen zijn terug te vinden op onze website: www.kosh.be. Enkel het stukje dat wij als scholengemeenschap zelf moeten aanvullen (= het complementair gedeelte), is nog niet ingevuld. Tegen de infoavond van 27 april (voor de tweede/derde graad) zijn ook die laatste uurtjes zeker ingevuld.

De leerlingen die nu in het tweede jaar van kOsh 1 zitten, zullen zo goed mogelijk worden voorbereid op de nieuwe invulling van het derde jaar. Zij zullen in de klas nog toelichtingen krijgen en ook de leerkrachten van het tweede jaar zullen zo goed mogelijk worden voorbereid, zodat zij tegen het einde van het schooljaar de beste adviezen kunnen geven.

Op 27 april  is er de digitale  infoavond 2de/3de graad om 19 uur. Hiervoor inschrijven kan een paar weken vooraf via de website.

Verder voorzien wij ook een opendeurweekend op 8 en 9 mei. Wij hopen dat we tegen dan kleine groepjes mensen mogen ontvangen en hen workshops en rondleidingen kunnen aanbieden. Hier zal dan ook moeten voor ingeschreven worden via de website.

Uiteraard kan u ten allen tijde ook een individuele afspraak maken met één van domeindirecteurs om antwoorden te kunnen krijgen op heel specifieke vragen of uw vragen doorsturen via info@kosh.be.

Technologische wetenschappen is een richting in de finaliteit doorstroom. Ze bereidt dus voor op een academische bachelor en master. De wetenschapsvakken komen ook zeker aan bod, maar ze worden heel erg geïntegreerd bij het luik engineering.

Bij goede cijfers en dan vooral voor wiskunde en de wetenschapsvakken is er de logische overgang naar de richting “Technologische Wetenschappen”. Indien het wiskundepakket wat moeilijker is, dan zou het beter zijn om de overstap te maken naar “Elektromechanische Technieken” of “Mechanische technieken”.

Vooreerst: we werken vanaf nu niet langer met de termen aso, tso, bso en kso. In de plaats daarvan zijn er de drie finaliteiten (doorstroom – dubbel – arbeidsmarkt).

Technologische wetenschappen is een richting in de finaliteit doorstroom, die dus voorbereidt op hoger onderwijs (universiteit of hogeschool). De 6u wiskunde vormen de basis voor verder studeren in een wiskundig-wetenschappelijke context.

In principe is elke richting met de finaliteit Doorstroom hiervoor geschikt. Je moet in dit geval kijken waar de talenten of de voorkeuren van je zoon of dochter liggen. Het best een richting kiezen met 6u wiskunde om succesvol in ingenieursstudies te stappen.

Om te beginnen al even melden dat de huidige richting “Elekromechanica” die je in het bestaande systeem kan volgen in het derde jaar, er in de modernisering niet meer is. Deze naam vind je wel nog terug als “Elektromechanische technieken” maar dit is helemaal niet dezelfde richting.

De Elektromechanica die vandaag bestaat, is inderdaad wiskundig zwaar en bereidt je vooral voor om te gaan verder studeren (academische bachelor). In de nieuwe richtingen komt dit dus eigenlijk overeen met de technologische wetenschappen. Deze volg je dan in het 3de en het 4de jaar en dan kan je in het 5de jaar kiezen voor “Mechatronica”. Zo doe je eigenlijk een gelijkaardig traject als wat je nu in de huidige richtingen voor Elektromechanica zou kiezen.

Wij hebben gekozen om de richting “Elektromechanische technieken” aan te bieden. Dit omdat de doelstellingen van Elektrotechnieken allemaal ook aan bod komen in deze richting en ze dan ook nog wat breder gaat door er ook mechanische doelstellingen in te verwerken. Hier is dus het pakket wiskunde inderdaad het 3-uurspakket wat wel vergelijkbaar is met de huidige Elektrotechnieken. De richting “Elektromechanische technieken” is een richting met een dubbele finaliteit. Dit betekent dat ze voorbereidt op een (professionele) bachelor en op de arbeidsmarkt.  Indien het elektrische luik je niet aanspreekt, zal de keuze eerder naar mechanische technieken moeten gaan.

Alle richtingen met de finaliteit doorstroom hebben een zeer zwaar wiskundepakket.

Het zijn beide richtingen uit de finaliteit doorstroom. Dus ze bereiden beide voor om te gaan verder studeren. Op dat gebied zijn ze inderdaad met elkaar te vergelijken. Inhoudelijk is natuurwetenschappen meer geënt op de pure wetenschappen fysica, chemie en biologie. Bij Technologische wetenschappen spreken we over wetenschappen en engineering.

Zoals eerder aangegeven kan een leerling in de loop van zijn/haar studiejaren nog veranderen van richting en/of domein. In sommige gevallen zal dit betekenen dat er een zomercursus moet worden gevolgd of dat er extra coaching zal nodig zijn. Dat hangt uiteraard telkens van de precieze keuze af.

Ja, het is zeker de bedoeling om hier beeldende vorming aan te bieden. Op dit moment hebben we die richting nog niet in onze derde graad omdat de richting ‘Beeldende en architecturale vorming’ pas gestart is in onze tweede graad. In het schooljaar 20221-2022 zullen we de aanvraag doen om ook in de derde graad een richting beeldende vorming in de doorstroomfinaliteit te kunnen aanbieden. Die zullen we dan vanaf het schooljaar 2022-2023 ook kunnen aanbieden in onze derde graad.

0 Leerlingen secundair
0 Leerkrachten secundair
0 Domeinen