Opvoedingsproject

Home / Opvoedingsproject

“Wat de woestijn zo mooi maakt, is dat ze ergens een bron verbergt.”
– (Antoine de Saint-Exupéry)

Het is als een heer die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in.
(Fragment uit de Parabel van de talenten, Mat. 25,
14-30)

Je merkt het meteen: je talent is één van de belangrijkste dingen die je bezit. En dat talent, dat zullen we samen met jou uitbouwen!

Elk kind dat de stap van het basis- naar het secundair onderwijs zet, zet een grote stap. Weg uit de  vertrouwde omgeving om binnen te wandelen in een nieuwe wereld. Een vrij onbekende wereld, maar met veel uitdagingen. Wie worden mijn klasgenoten? Van wie zal ik les krijgen? Wat gebeurt er tijdens de speeltijd? Veel vragen die een antwoord zullen krijgen.

Laat één ding heel duidelijk zijn: jij bent welkom!

Wij weten, zoals jij is er maar eentje op deze wereld, en wij gaan jou dan ook de nodige aandacht geven. Wij zullen ons uiterste best doen om je te helpen bij je ontdekkingsreis  in je nog jonge leven. Waar moet ik naartoe, hoe ga ik met mezelf en mijn omgeving om, of … hoe moet ik leren leven ?

Wij zullen je ook op stap zetten en begeleiden op het vlak van het verwerken van leerstof. Hoe leer ik vreemde talen, wat zijn de geheimen van de wiskunde, hoe moet ik thuis al die dingen verwerken, of … hoe moet ik leren leren ?

Belangrijk in de eerste graad is dat je op zoek gaat naar waar je goed in bent en wat je echt graag doet. Er zijn zoveel mogelijkheden die voor jou open liggen. Ook hier zullen wij je graag helpen in je zoektocht naar de juiste keuze, of … hoe moet ik leren kiezen ?

Leren leven

Ons onderwijs is ontstaan vanuit een christelijke inspiratie. Onze eerste leerkrachten waren geestelijken die hun waarden en opvattingen vonden in het evangelie van Jezus Christus. Dat mogen wij niet vergeten en in die geest willen wij vandaag op een moderne manier met jonge mensen omgaan.

Daarom vertrekken wij van het uniek zijn van iedere leerling. Met al je capaciteiten en meer dan waarschijnlijk ook een aantal gebreken, nemen wij je zoals je bent. Of nog beter, degene die je wilt worden. Want je bent op een leeftijd gekomen waarop je heel veel vragen stelt. En dat is goed.

Wij zullen je antwoorden aanreiken. In de eerste plaats door onze manier van voorleven. Wij willen je tonen dat respect voor elkaar een vertrekpunt is, de basis voor elke vorm van omgaan met elkaar. Elke leerkracht, maar de klassenleraar in het bijzonder zal je elke dag opnieuw op een oprechte en geïnteresseerde wijze nabij zijn. Leerkrachten leven immers niet naast, maar met leerlingen.

Zij steunen, sturen en stimuleren leerlingen. Gecombineerd met een duidelijk gecommuniceerde regelgeving, sporen zij je aan tot de gewenste studieijver en een relationeel correcte houding. Elke klasgroep wordt dan een leerlaboratorium voor sociale vaardigheden waarbij jongeren positief uitgedaagd worden. Orde, discipline, stiptheid, netheid en stilte vormen al snel de basisattitudes in de klas.

Leren leren

Wij willen jou kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden. Daarmee bedoelen wij dat wij niet alleen je verstand willen prikkelen, maar dat wij ook oog willen hebben voor de ontwikkeling van allerlei vaardigheden

Op de eerste plaats denken wij hier aan taalvaardigheid. Alle lessen, alle leerinhouden worden in taal verpakt. Je moedertaal, maar ook vreemde talen vlot leren beheersen,  vormen de basis voor je verdere schoolloopbaan. Ook later in al je contacten met mensen en in je toekomstige beroep zal taal een hoofdrol spelen.

Wij willen je leren kijken met nieuwe ogen. Zo vaak mogelijk je verwondering opwekken, zodat je meer kan zien. Dan kan je met een kritische blik de samenleving en de mensen benaderen. Hierdoor zal je beter voorbereid zijn op je toekomst en vlotter je plaats vinden in de steeds weer veranderende wereld.

Daarom is het ook belangrijk dat je les krijgt van mensen die zelf blijven leren. Die zich steeds weer bijscholen en navormen, om op de meest moderne en didactisch juiste manier aan jou les te geven. Zij zullen je immers ook moeten evalueren, bijsturen en coachen. En dit zal speciale aandacht vragen voor leerlingen met een beetje leerachterstand of leervoorsprong.

Maar je zal het in de eerste plaats zelf moeten waarmaken. Jij bepaalt of studeren thuis en werken in de school een lust of een last wordt.

Leren kiezen

De juiste keuze maken in het leven, daar komt het heel vaak op aan. De beste vrienden, de leukste jeugdbeweging, de juiste studierichting en een toffe job. Dit lijkt veel gemakkelijker dan het is. Goed leren kiezen is dan ook een vaardigheid waar wij in de school veel tijd moeten voor uittrekken.

Wie ben ik, wat zijn mijn mogelijkheden en mijn grenzen ? Dit is het vertrekpunt. Je moet eerst jezelf leren inschatten en van daaruit ga je je toekomst bepalen. Wat doe jij graag, waar ben jij veel mee bezig? Wie zou jij eigenlijk willen worden?

Je gaat moeten leren kiezen en beseffen dat als je een keuze gemaakt hebt, je daar dan ook verantwoordelijk voor bent. Dat je zal moeten rekening houden met de gevolgen van de keuze die je gemaakt hebt.

Zo zal je in de loop van de eerste graad moeten uitzoeken welke studierichting het best past bij je mogelijkheden en je interesse. Natuurlijk gaan je leerkrachten je heel sterk begeleiden in dit proces en zullen zij jou een duidelijk en gemotiveerd advies geven. Maar uiteindelijk blijf jij, samen met je ouders, degene die juist moet kiezen.

Talent zegt iets over het gemak waarmee leerlingen dingen leren en dingen doen. De ware betekenis van talent blijkt echter niet uit het bezit maar uit het resultaat. Iedere jongere kan wel talenten hebben, maar als hij of zij er niet goed weet mee om te gaan, leidt dit tot niets. Om resultaat te  bereiken, heb je vanuit onze visie nood aan vier essentiële bouwstenen:

Sterktes

Hierbij gaat het niet om de vraag of een leerling intelligent is, maar hoe hij/zij intellligent is. Waar is die leerling goed in? Wat zijn zijn/haar sterktes? …

Iedere jongere leert op zijn eigen manier en ontwikkelt de dingen die het beste bij hem of haar passen. Het besef dat dit voor iedere jongere anders ligt en de wil om hier rekening mee te houden, is voor onze school en scholengemeenschap daarom ook fundamenteel.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is de combinatie van karakter (= aangeboren) en gewoontes. Gewoontes kan je aanleren en afleren. Met andere woorden: persoonlijkheid is gedeeltelijk veranderbaar. Jongeren beschikken vaak (nog) niet over de persoonlijkheid om hun talenten te ontwikkelen (denken we maar aan eigenschappen als discipline, doorzettingsvermogen, het weerstaan aan allerlei verleidingen, …). Daar hebben we als school en scholengemeenschap een enorm belangrijke opdracht: ervoor zorgen dat onze leerlingen die gewenste persoonlijkheid kunnen ontwikkelen en zo hun talenten kunnen ontplooien en versterken.

Waarden

Bij een waarde gaat het om de vraag hoe leerlingen betekenis willen geven aan hun leven, wat zij belangrijk vinden en wat hen drijft. Denken we maar aan waarden als: liefde, vrijheid, vertrouwen, vriendschap, verbondenheid, verantwoordelijkheid, …

De school is bij uitstek een plaats waar deze waarden kunnen worden aangereikt en ontwikkeld. Door samen na te denken over de keuzes die leerlingen maken en daar consequenties aan te verbinden, bouwen we geleidelijk een samenhangend, richtinggevend waardensysteem op, wat nodig zal zijn voor de ontplooiing van aanwezige talenten, nu en later.

Omgeving

Bij de invloed vanuit de omgeving luidt de vraag of die invloed stimulerend of beperkend is. Worden leerlingen aangemoedigd of worden ze juist beperkt in hun doen en laten?

Het spreekt voor zich dat wij vanuit onze school/scholengemeenschap alles willen doen om een stimulerende leeromgeving aan te bieden, een omgeving waarin iedere jongere uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Iedere jongere is op zijn of haar manier intelligent en de kunst voor de leerkrachten en de school is om dat te ontdekken en tot bloei te laten komen.

Wij moeten een context bieden waarbij we leerlingen de kans geven om te reflecteren op de samenleving vanuit een mensenrechtenperspectief, waarbij democratie, solidariteit, emancipatie en duurzame ontwikkeling kernbegrippen vormen.

In onze school/scholengemeenschap vormen alle leerlingen, ouders, leraars en opvoeders, leden van het opvoedend hulppersoneel, het administratief personeel en het onderhoudspersoneel, directie en Inrichtende Macht één grote leefgemeenschap, waarin ieder erkend wordt met zijn/haar sterktes en waarin ieder bereid is om zijn/haar eigen sterktes in te zetten om andermans zwaktes weg te werken.

Iedereen wordt geboren met een eigen aanleg. De een zal handig zijn, de ander mondig; de een muzikaal, de ander wiskundig. En die aanleg bepaalt gedeeltelijk onze toekomstige levensweg. Maar dieper dan dit alles, niet in onze genen, maar diep in ons hart heeft God in elke mens het verlangen gelegd om goed te zijn. Dit is de diepste aanleg in elke mens: een verlangen om goed te zijn voor anderen. Het is de roeping van elke mens. Iedereen binnen kOsh moet daarom proberen om zoveel mogelijk aan deze roeping mee te werken.

“Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.”

Omdat wij ons vanuit de school/scholengemeenschap bewust zijn van onze verantwoordelijkheid bij dit hele proces vatten we hieronder onze uitgangspunten samen.

Waardering van aanwezige talenten

Iedere jongere heeft zijn of haar kwaliteiten en kan op zijn of haar manier een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Daar willen we oog voor hebben en deze jongeren stimuleren bij het ontplooien van hun sterktes. Dit terwijl ze in hun secundaire schoolomgeving zitten, maar even goed in functie van wat er nadien komt: de werkomgeving, de omgeving van een hogeschool of universiteit, … de maatschappij.

Als leerkracht, als school en scholengemeenschap voelen we het aan als onze plicht om stil te staan bij de verschillende intelligenties waarover onze leerlingen beschikken. Laat ons vooral proberen de leerlingen te benaderen in die dingen waarin ze goed zijn en hen zo stimuleren om ook de ‘verbeterpunten’ aan te pakken. We zijn ervan overtuigd dat we meer uit onze jongeren kunnen halen door hen in hun sterktes aan te spreken.

Stimulus om talenten te gebruiken

Als school/scholengemeenschap willen we er alles aan doen om onze leerlingen bewust te maken van de talenten waarover ze beschikken en om hen aan te sporen deze zoveel mogelijk te gebruiken.

We moeten leerlingen ook overtuigen om hun sterktes – ook in minder voor de hand liggende situaties – durven te gebruiken. Dat zij daarbij eens struikelen, hoort bij het proces. Leerlingen die het echt moeilijk hebben om hierin zelf hun weg te zoeken, zullen we opvangen binnen onze leerlingenbegeleiding. Daarbij hebben we oog voor:

  • De socio-emotionele begeleiding
  • De begeleiding van leerstoornissen
  • De studiebegeleiding

Op die manier leren we onze leerlingen ook om eigen verantwoordelijkheid te nemen in dat proces van talentontwikkeling en volwassenwording.

Dat talent ook werk en inzet vraagt, getuigen grote zakenmensen, sporters, …: allemaal personen met zeer uitgesproken talenten die pas ten volle tot ontwikkeling zijn gekomen na meestal jarenlange inzet en doorzettingsvermogen. Ook daar wil de school en de scholengemeenschap een stimulator zijn: we proberen een omgeving te creëren waarbij iedere leerling niet alleen bereid is het beste van zichzelf te geven maar waar die ook bereid is om dit dag in dag uit te doen. Zo zal hij/zij ook het beste in zichzelf naar boven halen.

Verbinding tussen talent en creativiteit

Uiteraard volstaat het als jongere niet om ervan uit te gaan dat je talenten je zullen doen slagen in alles wat je doet. Eerder heb je al gelezen dat er ook moed, durf, inzet, werkkracht, … nodig is. Tot slot zullen we er vanuit de school ook alles aan doen om leerlingen uit te dagen hun creativiteit te gebruiken. Dit is in onze ogen immers vaak de verbindende factor tussen wat leerlingen ‘moeten’ doen en wat leerlingen ‘willen’ doen. Vaak is het zaak om de leerling vanuit zijn eigen context creatief te laten denken en handelen bij bepaalde opdrachten en probleemsituaties.

Wij verwachten van alle participanten dat ze loyaal achter het pedagogisch project van onze school/scholengemeenschap staan en het mee (uit)dragen.

Met ons pedagogisch project sluiten wij, als katholieke school, aan bij de Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs. De volledige tekst van deze opdrachtsverklaring kan je raadplegen op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs: www.vsko.be.