Zorg voor leerlingen

Home / Zorg voor leerlingen

Onze zorg voor jou

Zit je met een probleem? Heb je last van faalangst? Ondervind je hinder van een leerstoornis (dyslexie, ADHD, …)? Heb je hulp nodig bij het studeren? Heb je nood aan een luisterend oor?

Je kan terecht bij de klassen- en vakkenleerkrachten en bij de coaches.  Je kan een afspraak maken via smartschool, of via één van je leerkrachten, …

We kunnen niet altijd al jouw problemen oplossen, … maar we zullen luisteren en samen met jou een stukje op weg gaan.

Leerlingbegeleiding

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Wie zich goed voelt (in de klas, de school en in zijn eigen vel) kan zich immers optimaal ontplooien. En dat is één van de belangrijkste doelen van onze school: jongeren zoveel mogelijk kansen bieden om te groeien, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De eerste zorg wordt geboden door de leerkrachten op de klasvloer.  Zij begeleiden het leerproces van onze leerlingen en hebben oog voor de jongere achter dit leerproces. Leerkrachten zijn voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt. De klastitularis is hierbij de sleutelfiguur tussen leerlingen, vakleerkrachten en coachen..

Verder biedt de school ook  coaching/zorg aan. Die zorg situeert zich op drie vlakken, nl.

 • studiebegeleiding;
 • socio-emotionele begeleiding;
 • opvolgen van leerlingen met leerstoornissen.

Er is een zeer nauwe samenwerking tussen de directie, het CLB en de coaches. Er is regelmatig overleg in de cel leerlingbegeleiding, daar wisselen we informatie uit en zoeken we samen naar een gepaste opvolging van onze leerlingen.

Onze coaches:

eerste graad:
 • Gedragscoach: De gedragscoach ondersteunt het herstelproces bij conflicten tussen leerlingen. Indien nodig wordt een traject op maat opgestart om de leerlingen te coachen richting positief gedrag. Hij volgt de afwezigheden op en speelt kort op de bal met betrekking tot de gedragsregels.
  Gedragscoach eerste graad:
  Gert Bouwen

 • Leercoach:Als leercoach in de eerste graad begeleiden wij leerlingen in hun leerproces. Dit bestaat uit verschillende onderdelen. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben van taalsoftware zoals Sprint kunnen op ons rekenen voor praktische ondersteuning zoals installeren van software, leerkrachten begeleiden, … Leerlingen die leermoeilijkheden hebben voor wiskunde ondersteunen we door voor de vakleerkrachten de nodige middelen te voorzien om deze leerlingen op maat te begeleiden. Als het gaat over problemen met Leren leren, kunnen de leerlingen bij ons een mini-cursus volgen zodat ze met de nodige tips en materiaal hun eigen studieproces kunnen bijsturen.Als een leerling meer specifieke noden rond het leerproces heeft, kan er een individuele begeleiding opgestart worden. Dit wil zeggen dat die leerling dan een uurtje in de week één op één geholpen wordt.

 

 • Leerlingencoach: Zit je met een vraag, heb je een probleem, zoek je hulp? Naast leerkrachten en directie zijn de leerlingencoaches er speciaal voor jou!
  We werken op 3 domeinen: 

  • LEREN LEVEN: Je leeft op school samen met klasgenoten, andere leerlingen, leerkrachten,… Soms loopt dit niet zoals je wel. Ook thuis kan het al eens moeilijk zijn. Wij zijn een luisterend oor!
  • LEREN LEREN : Je schoolwerk lukt niet goed omdat je niet weet hoe je moet studeren. Je punten zijn niet wat je hoopte door faalangst of een gebrek aan motivatie. We zoeken samen de juiste weg!
  • LEREN KIEZEN: Maatschappij en welzijn of STEM-technieken? Misschien toch eens gaan “snuffelen” om te kijken wat dit juist inhoudt. En wat kies ik na het tweede jaar?

Leerlingencoach eerste graad:

Bart Pauwels

Christel Sluyts

Steven van Genechten

 

tweede – derde graad:
 • Gedragscoach: De gedragscoach is betrokken bij processen inzake begeleidende en/of herstelmaatregelen. Deze maatregelen kan de school nemen wanneer leerlingen tegen klas- en/of schoolafspraken aanlopen of bij relationele conflicten (bv. leerlingen onderling of tussen leerlingen en leerkrachten).De gedragscoach werkt samen met de leerling rond reflectie en gaat op zoek naar herstelmogelijkheden en andere omgangsstrategieën om zo weer tot een positief gedrag te komen.Alle betrokkenen bij het conflict worden ook meegenomen in dit herstelproces (bv. leerkrachten, medeleerlingen, …). De gedragscoach gaat steeds verbindend te werk in een coaching op maat van de leerling.De gedragscoach heeft een brugfunctie naar de ouders toe. Hij/zij is vaak de contactpersoon voor de ouders bij vragen aan de school en/of bij een terugkoppeling vanuit de school.
 • Leercoach: Als leercoach ondersteunen we zowel leerlingen met leermoeilijkheden en leerachterstand als leerlingen die motivatie problemen ondervinden. We werken samen aan de leervaardigheden die nodig zijn om een succesvol leerproces te doorlopen. Aan de hand van diverse tips, tricks en verschillende werkmethodes en -strategieën stimuleren we de studievaardigheden. Onze leerlingen leren de aangereikte inzichten en vaardigheden zelf toe te passen. Zo komen ze tot succesvol leren en bereiken ze de gewenste resultaten, wat zal leiden tot meer zelfvertrouwen. Ons doel is om onze aanpak telkens zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de individuele leerling, zodat elke leerling de ontwikkelingskansen krijgt die hij/zij verdient.De leercoach heeft een brugfunctie naar de ouders toe. Hij/zij is in sommige gevallen de contactpersoon voor de ouders bij vragen aan de school en/of bij een terugkoppeling vanuit de school.
 • Leerlingencoach: De leerlingencoach op school is in de eerste plaats iemand bij wie de leerlingen terecht kunnen wanneer ze problemen of vragen hebben. De leerlingencoach staat ook in voor de begeleiding, die kan gaan van het verschaffen van informatie tot het doorverwijzen naar het CLB en externen.Verder probeert de leerlingencoach ook de leerkrachten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen door te fungeren als aanspreekpunt en door het bijwonen van klassenraden.De leerlingencoach heeft een brugfunctie naar de ouders toe. Hij/zij is vaak de contactpersoon voor de ouders bij vragen aan de school en/of bij een terugkoppeling vanuit de school.

Ook het CLB en het JAC kunnen aanvullend hulp bieden.

Download hier de brochure ‘Onze visie op zorg’.

0 Leerlingen secundair
0 Leerkrachten secundair
0 Richtingen